Manga] お家につくまでが遠足です [Ouchi Nikku Tsuku Made ga Ensoku desu]