Novel] 怠惰でニートな魔王の世話をするだけの混沌な仕事 [Taida de Neet na Mao no Sewa wo Suru Dake no Chaos na Shigoto]